Oferta

Prawo cywilne
 1. Sprawy:

-  o zapłatę lub inne roszczenia z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych niż zapłata,

- o stwierdzenie nieważności umowy cywilnoprawnej,

- o roszczenia z czynów niedozwolonych, w tym o odszkodowania, renty zadośćuczynienia (w szczególności w związku z wypadkami komunikacyjnymi),

- o zniesienie współwłasności,

- o ustanowienie służebności,

- o zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości, służebności),

- o ochronę własności, posiadania,

- o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

- o eksmisję,

- osobowe (ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu),

- spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia).

 1. Egzekucja wierzytelności i ochrona wierzyciela (uzyskanie tytułu wykonawczego, wnioski egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika, zastępcze wykonie, skarga pauliańska).
 2. Sporządzanie opinii prawnych.
Prawo handlowe i gospodarcze

1. Stała oraz doraźna obsługa przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prawnych (obejmująca w szczególności prowadzenie spraw o zapłatę, egzekucje wierzytelności, opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych).
2. Pomoc i doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i handlowych w spółkach prawa handlowego polegające na:
- rejestracji spółek,
- sporządzaniu umów/statutów spółek handlowych,
- przygotowywaniu projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,
- przygotowanie projektów lub opiniowanie projektów aktów wewnątrzkorporacyjnych.
- rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
- inne bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem spółek handlowych.
- prowadzeniu spraw o: rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.

Prawo rodzinne

Sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty,
 • władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie) lub odebranie dziecka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • zgodę na paszport i wyjazd z kraju,
 • przysposobienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka i roszczenia z tym związane,
 • podział wspólnego, małżeńskiego majątku dorobkowego,
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

 

Prawo karne
 1. Obrona przed organami ścigania oraz w postępowaniu przed sądem, w tym na etapie wykonania kary (w szczególności odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zamiana jednej kary na inną).
 2. Zastępowanie w postępowaniu karnym pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego).
 3. Przygotowywanie pism procesowych w ramach w/w postępowań: prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.
 4. Reprezentowanie lub obrona nieletnich w postępowaniu o czyny karalne przed sądem rodzinnym.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy o:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • odszkodowanie za wypadki przy pracy.
Prawo administracyjne
 1. Doradztwo i wsparcie w działaniach przed organami administracji publicznej.
 2. Odwołania od decyzji administracyjnych.
 3. Zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej.
 4. Skarga do WSA.
 5. Skarga kasacyjna do NSA.
 6. Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 7. Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego w szczególności przygotowanie aktów prawa miejscowego i dokumentów wewnętrznych jednostki samorządowej, udział w procesie udzielania zamówień publicznych.

Cennik:

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od przyjętej formy współpracy, oczekiwań Klienta, stopnia skomplikowania sprawy.

Doradztwo prawne

Stawka godzinowa

Jest to forma wynagrodzenia stosowana najczęściej przy zleceniach jednorazowych. Stawka za godzinę pracy jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy m.in. od: rodzaju i stopnia komplikacji powierzonej sprawy, ilości przedstawionej dokumentacji, konieczności odtwarzania nagrań, posługiwania się językiem obcym itp.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Kancelaria stosuje głównie przy stałej obsłudze oraz przy zleceniach jednorazowych, w których z góry jest wstanie przewidzieć zakres czynności niezbędny do realizacji zlecenia.

Zastępstwo w sprawach sądowych

Przy ustalaniu wynagrodzenia za zastępstwo procesowe w  sprawach sądowych Kancelaria odwołuje się do stawek minimalnych przewidzianych w obowiązujących przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powiększone o podatek VAT. W sprawach bardziej złożonych albo przy powierzeniu większej liczby jednorodnych spraw możliwe jest ustalenie odmiennych zasad, w tym dodatkowo z wykorzystaniem tzw. success fee.